تصاویری از دانشگاه بیرمنگام انگلستان

تصاویری از دانشگاه بیرمنگام انگلستان

Some Photos of the University of Birmingham (UK)

Hassan Asadzadeh Dahraei  (PhD student 1999-2002)

Now Assotiate Professor at Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

Asadzadeh@atu.ac.ir

AsadzadehD@Yahoo.com

 

 Professor Richard John Riding

  Theorist and Educational Psychologist at the University of Birmingham

 

 

 

 

 

 

این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست   این خاک چه زیباست ولی خاک وطن نیست
آن کشور نو، آن وطــــن دانش و صنعت         هرگز به دل انگیــــــــــزی ایران کهن نیست

/ 0 نظر / 26 بازدید