مقالات علمی- پژوهشی (فارسی)

مقالات علمی- پژوهشی (فارسی):

1- اسدزاده، حسن، (1388) بررسی رابطه‌ی ظرفیّت حافظه‌ی فعّال و عملکرد تحصیلی در بین دانش‌آموزان پایه‌ی سوم راهنمایی شهر تهران، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال بیست و چهارم، شماره 39، صص70-53 .

 

2- اسدزاده، حسن، محمودی، سارا، فرخی، نورعلی (1387) مقایسه‌ی اثربخشی تدریس مبتنی بر نظریّه‌ی طرح‌واره و روش سنتی در درس زبان انگلیسی سال اول دبیرستان‌، فصلنامه ی روان‌شناسی تربیتی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، سال چهارم، شماره 12 صص 36-21.

 

3- امیراحمدی، مهدی، فرخی، نورعلی، اسدزاده، حسن (1388) تأثیر انتظار معلم بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال اول متوسطه، فصلنامه پژوهش‌ در نظام های آموزشی، سال سوم، شماره 7، صص 21– 9.

 

4- طولابی، سعید، اسدزاده، حسن، مرادی، علیرضا، فراهانی، محمدنقی، شکری، امید (1389) بررسی اثر حافظه فعال و خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی در دانشجویان دختر و پسر، فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبریز. سال پنجم، شماره 18، صص 69-51.

 

5- درتاج، فریبرز؛ اسدزاده، حسن و اسدا..، مصائبی (1388) تاثیر آموزش مهارت‌های کنترل خشم بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانش آموزان  پسر 15-12 ساله، فصلنامه روان شناسی کاربردی، سال سوم، شماره 4 (12). صص 72-62.

 

6- مفتخری حاجی میرزائی، شیوا؛ اسدزاده، حسن و کریمی، یوسف (1389) بررسی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) بر عملکرد حافظه‌ی فعّال در دانش‌آموزان دختر دوره‌ی متوسطه‌ی شهر تهران، فصلنامه ی روان‌شناسی تربیتی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، سال ششم، شماره 18، صص 127-103.

 

7- قربانی، محمد، دلاور، علی، برجعلی، احمد، اسدزاده، حسن (1389) بررسی عوامل انگیزشی و نگرشی موثر در پیش بینی پیشرفت ریاضیات، به منظور تدوین یک مدل ساختاری برای دانش‌آموزان پایه دوم دبیرستان، رشته‌های غیرریاضی، فصلنامه پژوهش‌ در نظام‌های آموزشی، سال چهارم، شماره 9، صص 21– 9.

 

8- مهدیان، حسین، اسدزاده، حسن، شعبانی، حسن، احقر، قدسی، احدی، حسن (1389) استانداردسازی پرسشنامه آموزش ترغیبی و بررسی رابطه آن با باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر کاشمر، فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، سال اول، شماره 1، صص 30– 1.

 

9- شاطریان، فاطمه، اسدزاده، حسن، احدی، حسن، جمهری، فرهاد (در دست چاپ) روابط ساختاری میان منابع اطلاعات خودکارآمدی معلم و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان: نقش میانجی باورهای کارآمدی معلم، فصلنامه پژوهش های روانشناختی.  سال سوم، شماره 7، صص 21– 9.

 

10- اسمی، رضا، سعدی پور، اسماعیل، اسدزاده، حسن (1389) رابطه تماشای آگهی های تبلیغاتی تلوزیون با الگوی مصرف در کودکان و نوجوانان تهرانی، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، شماره 1 (61 )، صص 117-93.

 

11- برجی پور، مریم؛ اسدزاده، حسن؛ کردمیرزا، عزت الله (1389) اثربخشی آموزش مبتنی بر تاب‌آوری در کاهش اضطراب دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 19 شهر تهران، فصلنامه فرهنگ مشاوره، دورة جدید، سال اول، شماره 3، صص 24-1.  

 

12- صدری ماسوله، فرح؛ برجعلی، احمد؛ اسدزاده، حسن (1392) اثربخشی شنیدن موسیقی (ریتمیک و ملودیک) بر تمرکز دیداری و شنیداری کودکان پیش دبستانی، مطالعات  روان‌شناختی، دوره 9، شناره 3، صص 107– 124.

 

13- قدیری، پروین؛ اسدزاده، حسن؛ درتاج، فریبرز (1389) بررسی رابطه‌ی ادراک از محیط کلاس درس و جهت‌گیری هدف با پیشرفت تحصیلی ریاضی در دانش‌آموزان دختر پایه‌ی سوم متوسطه، فصلنامه ی روان‌شناسی تربیتی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، سال ششم، شماره 19، صص 137– 115.

 

14- موسوی، زهرا، احقر، قدسی، اسدزاده، حسن (1390) اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر روی آورد شناختی- رفتاری در تغییر سبکهای دلبستگی دانش آموزان، فصلنامه روان شناسی تحولی (روان شناسان ایرانی)، سال هشتم، شماره 29، صص 54– 45.  

 

15- احمدی، محمد سعید؛ حاتمی، حمیدرضا؛ اسدزاده، حسن (1391) تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زنجان در سال تحصیلی 90-1389، فصلنامه پژوهشهای روانشناسی اجتماعی، سال دوم، شماره 5 صص 99- 115.

 

16- مهدیان، حسین، اسدزاده، حسن، شعبانی، حسن، احقر، قدسی، احدی، حسن (1389) بررسی رابطه بین آموزش ترغیبی و باورهای هوشی در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر کاشمر، پژوهشنامه تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، سال ششم، شماره 25، صص 148– 121.

 

 17- یاراحمدی، یحیی، اسدزاده، حسن، احدی، حسن، بنی‌جمالی، شکوه‌السادات (1389) تبیین و پیش بینی عملکرد دانش آموزان دوره متوسطه مناطق روستایی شهرستان سنندج بر اساس عوامل انگیزشی درونی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، پژوهشنامه تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، سال ششم، شماره 25، صص 206– 175.  

 

18- سعیدی، علی؛ سیف، علی اکبر؛ اسدزاده، حسن؛ ابراهیمی قوام، صغری (1391)تأثیر مطالعه به کمک نقشه های مفهومی بر درک مطلب دانش آموزان سال سوم متوسطه. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال سوم، شماره اول، صص 131-143.

 

19- بداقی، ندا؛ فرخی، نورعلی؛ اسدزاده، حسن (1391) ساخت و استانداردسازی پرسشنامه هویت جنسیتی نوجوانان 15 تا 18 سال شهر تهران، سال سوم، شماره 8، صص 85- 108.

 

20- اسدزاده، حسن (1391) سبک‌شناختی، هیجان تحصیلی و عملکرد درسی در دانشجویان، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، سال 8،

 

21- شکیبا، علی؛ سیف، علی اکبر؛ اسدزاده، حسن؛ ابراهیمی قوام، صغری (1392) تآثیر انسجام متن در سطح خرد و کلان بر بهبود درک مطلب دانش آموزان دارای دانش قبلی کم و زیاد نسبت به موضوع. سال سوم، شماره 9، صص 33- 55.

 

22- محمدی درویش بقال، ناهید، حاتمی، حمیدرضا؛ اسدزاده، حسن (1392) بررسی تاثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی) بر باورهای انگیزشی (انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی، اضطراب آزمون) دانش آموزان دبیرستان. سال نهم، شماره 27، صص 49- 66.

  

23- شکیبا، علی؛ سیف، علی اکبر؛ اسدزاده، حسن؛ ابراهیمی قوام، صغری (1392)  فصلنامه افراد استثنائی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، سال ششم، شماره 19، صص 137– 115.

 

24- اسدزاده، حسن (1392) سبک‌شناختی، هیجان تحصیلی و عملکرد درسی در دانشجویان، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، سال هفتم، شماره شماره 20، صص 79-96. 

 

25- احمدی، محمد سعید؛ حاتمی، حمیدرضا؛ احدی، حسن، اسدزاده،حسن (1392) آموزش مهارت های ارتباطی بر بهبود عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه، فصلنامه ی روان‌شناسی تربیتی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، سال ششم، شماره 19، صص 137– 115.

 

26- احمدی، محمد سعید؛ حاتمی، حمیدرضا؛ احدی، حسن، اسدزاده، حسن (1392) تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر،  فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال چهارم، شماره 4, صص 105-118.

 

27- فرنودیان، پریسا؛ اسدزاده، حسن؛ ابراهیمی قوام، صغری (1392) رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین با کمال گرایی و خود تنظیمی و مقایسه آن در دانش آموزان خانواده های تک فرزند و چند فرزند، فصلنامه علوم رفتاری، دوره 5، شماره 16، صص 99-120.

 

28- خادمی، حمیده السادات؛ علیزاده، حمید؛ اسدزاده، حسن (1393) بررسی و مقایسه رابطه حافظه کاری و حافظه کاذب در دانش آموزان با و بدون اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی، فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، شماره 13، صص 29-42.

 

29- وفا، شیما؛ ابراهیمی قوام، صغری؛ اسدزاده، حسن (1393) رابطه بین باورهای خودکارآمدی معلم و ادراک دانش آموز از جوّ کلاس با راهبردهای خودتنظیمی یادگیری دانش آموزان و مقایسه آن در دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه مدارس تیزهوشان و عادی شهر تهران، فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، شماره 14، صص 127-150.

 

30- سهرابی، فرامرز؛ اسدزاده، حسن؛ عرب زاده کوپانی، زهره (1393)  اثربخشی آموزش والدینی بار کلی بر کاهش نشان ههای اختلال نافرمانی مقابله ای در کودکان پیش دبستانی، فصلنامه روانشناسی مدرسه، شماره 10، صص 82-103.

/ 0 نظر / 108 بازدید