عضویت در انجمن های علمی

عضویت در انجمن های علمی

* عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ج ا ا

* عضو  انجمن پژوهش های آموزشی ایران

* عضو انجمن روان شناسان ایران

* عضو مؤسس و بازرس انجمن روان شناسی تربیتی ایران

 

* * * * *

سردبیری و عضو هیأت تحریریه مجلات علمی-پژوهشی

* عضو هیأت تحریریه مجله علمی-پژوهشی یادگیری و فناوری آموزش، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

* عضو هیأت تحریریه مجله علمی-پژوهشی علوم رفتاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر.

* عضو هیأت تحریریه مجله علمی-پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی، جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه، دانشگاه امیرکبیر.

* عضو هیأت تحریریه مجله علمی-پژوهشی روان شناسی اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز.

* عضو هیأت تحریریه مجله علمی-پژوهشی انگلیسی:

  International Journal of education and applied sciences (injoeas)  

* عضو هیأت تحریریه مجله علمی-پژوهشی    .................

* * * * *

مدیریت و عضویت در کمیته های علمی و اجرایی همایش ها:

* مدیر اجرایی همایش ملی پیامبر اعظم (ص)، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، 1385.

* عضو کمیته علمی همایش ملی فرهنگ مطالعه در ایران: فرصت ها، تهدیدها، آینده پیش رو، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، 1392.

* عضو کمیته علمی ششمین همایش ملی آموزش، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، 1393.

* عضو کمیته علمی همایش .......

* * * * * 

شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی: 

* نشانه شناسی، هرمنوتیک، پدیدارشناسی و کاربرد آن در درمان روان پویشی و مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، 1389. 

* اصول تعلیم و تربیت اسلامی، طرح آموزشی ضیافت اندیشه استادان، دانشگاه علامه طباطبائی، 1391. 

* روشها و فنون تدریس، طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی، دانشگاه علامه طباطبائی، 139

/ 0 نظر / 28 بازدید