اول انسان سالم، بعد انسان کامل

 اول انسان سالم، بعد انسان کامل

نویسنده: دکتر حسن اسدزاده، دانشیار روان شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، PhD از دانشگاه بیرمنگام انگلستان.

درباره "انسان کامل" بسیار شنیده، خوانده یا صحبت کرده ایم. برای مثال، انسان کامل، انسانی است که به عالی ترین و والاترین درجه انسانیت رسیده و در در واقع تمام ظرفیت و قوای معنوی او شکوفا شده است که البته، شاخص، سنجش و تحقق کامل آن برای ما انسان های خاکی اگر نه غیرممکن که سهل ممتنع می نماید. اما نماد این آرمان یک نمود دارد و آن انسان سالم است.  

انسان سالم کیست و چه شاخص هایی دارد؟

به طور کلی، انسان سالم کسی است که از نظر:

1) جسمی، تندرست

2) ذهنی، فعال

3) اقتصادی، مولد

4) سیاسی، آگاه

5) فرهنگی، متعهد

6) اجتماعی، اثرگذار

7) .........................

............................

 

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید