ویراستاری انگلیسی مجلات

مجلات علمی و پژوهشی که ویراستاری آنها را انجام داده/می دهم

1- ویراستار انگلیسی، فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 2- ویراستار انگلیسی، فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 3- ویراستار انگلیسی، فصلنامه نظم و امنیت، سازمان مطالعات و تحقیقات ناجا.

 4- ویراستار انگلیسی، مجموعه مقالات فصلنامه‌ی پژوهش در نظام‌های آموزشی (شماره انگلیسی)،

 5- ویراستار انگلیسی، فصلنامه‌ فرهنگ مشاوره، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 6- ویراستار انگلیسی، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی

7- ویراستار انگلیسی، فصلنامه مدیریت بر آموزش انتظامی، سازمان مطالعات و تحقیقات ناجا.

8- ویراستار انگلیسی، فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

/ 0 نظر / 14 بازدید