خلاصه مقالات

خلاصه مقالات چاپ شده در سمینارهای داخلی و خارجی

 

1- اسدزاده، حسن (1383) ”مبانی روان‌شناختی آموزش: سبک های شناختی“،  اولین سمینار نقش و جایگاه آموزش در صنعت، تهران: گروه صنعتی ایران خودرو.

 

2- Asadzadeh, H (2001) Cognitive style, Working memory and Academic Achievement. Paper presented at "the 8th Iranian Students Seminar in Europe" UMIST, Manchester, United Kingdom.

 

3- Asadzadeh, H. (2006) “the role of working memory in teaching and learning performance”. 26th international congress of applied psychology. Athens, Greece.

 

مقالات ارایه شده در سمینارهای داخلی و خارجی:

1- اسدزاده، حسن (1386) حافظه‌ی فعّال، فناوری آموزشی و یادگیری، مجموعه مقالات دومین سمینار فناوری آموزشی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

 

2- Asadzadeh, Hassan (2007) Working Memory and Learning Performance: an Iranian Based Research, 13th conference on developmental psychology, Jena, Germany.

 

خلاصه مقالات چاپ شده در سمینارهای داخلی و خارجی:

1- اسدزاده، حسن (1383) ”مبانی روان‌شناختی آموزش: سبک های شناختی“،  اولین سمینار نقش و جایگاه آموزش در صنعت، تهران: گروه صنعتی ایران خودرو.

 

2- Asadzadeh, H (2001) Cognitive style, Working memory and Academic Achievement. Paper presented at "the 8th Iranian Students Seminar in Europe" UMIST, Manchester, United Kingdom.

 

3- Asadzadeh, H. (2006) “the role of working memory in teaching and learning performance”. 26th international congress of applied psychology. Athens, Greece.

 

4-Toulabi, Saeed, Shokri, Omid, Farahani, Mohammad Taghi, Asadzadeh, H., Moradi, Alireza (2009) Study of the effect of cognitive exhaustion and working memory on cognitive problem solving in female and male college students,  abstract book, 3rd international conference of cognitive science, 3-5 March 2009, Tehran, Iran. 

 

5- Khademi; H. S; Alizadeh, H.; Asadzadeh, H. (2011) the survey and comparative between correlation in working memory and false memory in students who with and without ADHD, 3rd International Congress on ADHD from Childhood to adult Disease, 26 -29 May 2011, Berlin, Germany. 

 

6- Hajiarbabi, F., Ahadi, H., Delavar, A., Asadzadeh, H. (2011) Activity-Based Training (Computer Games) and Its Effect on Academic Performance of Learned Helplessness Students, 4th International Conference of Education, Research and Innovations, 14-16 November, 2011, Madrid, Spain.

 

مقالات ارائه شده در سخنرانی‌ها

1- اسدزاده، حسن (1383) ”نگاهی به وضعیت تحقیق و تولید علم“، بزرگداشت هفته‌ی پژوهش، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

 

2- اسدزاده، حسن (1384) ”نیروی پنهان یادگیری: سبک شناختی“، سلسله سخنرانی‌های علمی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

 

3- اسدزاده، حسن (1386) ”حافظه‌ی فعّال و سنجش آن“، سلسله سخنرانی‌های علمی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

 

4- اسدزاده، حسن (1386) ”تولید علم و رتبه بندی دانشگاه ها“، بزرگداشت هفته‌ی پژوهش، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

 

طرح‌های پژوهشی:

1- تدوین و تحلیل عملکرد دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، (1386). مجری طرح.

 

2- شناخت میزان انگیزه‌ی پیشرفت نوجوانان و جوانان تهرانی و روش‌های افزایش آن با تاکید بر نقش صدا و سیما (1384). ناظر طرح.

 

3- بررسی تطبیقی برنامه‌ی دکترای پژوهشی رشته‌های علوم تربیتی در کشورهای انگلستان، آلمان، استرالیا و هند جهت ارائه‌ی برنامه‌ای جامع در دانشگاه علامه طباطبائی (1389). همکار طرح.

 

/ 0 نظر / 31 بازدید