عضویت در کمیته ارتقا استادان

عضویت در کمیته ارتقا استادان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

1- دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

2- دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده علوم اجتماعی

3- دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

4- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

5- دانشگاه بوعلی سینا همدان

6- دانشگاه سمنان

7- دانشگاه یزد

8- دانشگاه امین انتظامی پلیس

9- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، وزارت علوم

10- دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

11- دانشگاه قم

12- دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

13- دانشگاه مازندران

14- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

15-

/ 0 نظر / 58 بازدید