تألیف، ترجمه و ویراستاری کتاب

تألیف، ترجمه و ویراستاری کتاب

 

1- اسدزاده، حسن (1384) آموختن و سبک شناختی (ترجمه و تألیف)، تهران: نشر عابد.

 

2- اسدزاده، حسن (1385) راهنما و بانک سوالات روان‌شناسی تربیتی (ویژه‌ی دانشجویان دانشگاه پیام نور). تهران: استادی. (چاپ هفتم، 1388).

 

3- Riding, R. J., Asadzadeh Dahraei, H., Grimley, M & Banner, G. (2001) "Working Memory, Cognitive Style and Academic Attainment", in R. Nata (Ed.) PROGRESS IN EDUCATION volume 5, New York: Nava Science Publishers, Inc.

 

4- اسدزاده، حسن؛ مجتبی ‌زاده، محمد (1384) روانشناسی یادگیری (اصول یادگیری و توانایی‌های انسان) (تألیف مایکل هاو) (ترجمه)، تهران: نشر عابد. (ویراست نو، چاپ دوم، 1390).

 

5- اسدزاده، حسن؛ اسکندری، حسین (1385) روان‌شناسی تربیتی: تحقیق، تدریس، یادگیری (تألیف ریچارد پارسونز و همکاران) (ترجمه) تهران: نشر عابد. (چاپ دوم، 1388).

 

6- اسدزاده، حسن، عماری، حسن (1387) رنگین‌کمان هوش (تألیف سو تیلی) (ترجمه) تهران: رشد فرهنگ.

 

7- اسدزاده، حسن (ویراستار)، انگجی، لیلا، مجتبی زاده، محمد (مترجمان) (1385) اختلالات یادگیری، زنجان: پینار.

 

8- اسدزاده، حسن (ویراستار)، محبوبی، طاهر، مصطفائی، علی (مؤلفان) (1388) تفکر و فراشناخت: مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها، آبادان: نشر پرسش.

 

9- اسدزاده، حسن (1390) (ویراستار)، ابراهیمی، علی (مؤلف) روان‌شناسی عمومی (با رویکرد مهارت محور)، تهران: همپا.

 

10- اسدزاده، حسن، سعدی پور، اسماعیل، شهبازخان، منیژه (1390) روان شناسی شناختی وسایل ارتباط جمعی، (تآلیف ریچارد جکسون هاریس) (ترجمه)، تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

 

11- اسدزاده، حسن، رجبی، اکرم، مجتبی زاده، محمد (1390) زمینه روان شناسی شناختی، (تألیف هلم گوین) (ترجمه)، زنجان: دانش زنجان.

 

12- اسدزاده، حسن، رجبی، اکرم، مجتبی زاده، محمد (1392) روانشناسی حافظه با تأکید بر حافظه فعال (تألیف)، زنجان: دانش زنجان. 

/ 0 نظر / 173 بازدید