دکتر حسن اسدزاده

قالَ رَسُولُ الله (ص): ... بَعَثَنی مُعَلِّماً مُیَسِّرَاً. خداوند مرا اشکال گیر و اشکال تراش نفرستاد، بلکه معلم آسان گیر با شاگردان فرستاده است.

عضویت در کمیته منتخب ارتقا اساتید دانشگاه ها
ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢۸   کلمات کلیدی:

مدعو و عضویت در کمیته منتخب ارتقا اساتید دانشگاه ها:

1- علامه طباطبائی، دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی

2- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

3- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

4- دانشگاه مازندران

5- دانشگاه سمنان

6- دانشگاه بوعلی سینا، همدان

7- دانشگاه علوم انتظامی امین

8- دانشگاه قم

9- دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکدۀ علوم اجتماعی

10- دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

11- دانشگاه یزد