دکتر حسن اسدزاده

قالَ رَسُولُ الله (ص): ... بَعَثَنی مُعَلِّماً مُیَسِّرَاً. خداوند مرا اشکال گیر و اشکال تراش نفرستاد، بلکه معلم آسان گیر با شاگردان فرستاده است.

14

عضویت در انجمن های علمی

 

* عضو  انجمن پژوهش های آموزشی ایران

* عضو انجمن روان شناسان ایران