دکتر حسن اسدزاده

قالَ رَسُولُ الله (ص): ... بَعَثَنی مُعَلِّماً مُیَسِّرَاً. خداوند مرا اشکال گیر و اشکال تراش نفرستاد، بلکه معلم آسان گیر با شاگردان فرستاده است.

تصاویری از شهر فومن

در زمینِ بی زمانی ناکجا آبادی ام     شهروند روستای هر چه بادابادی ام

چشمهای مهربانی از نظر دورم نداشت      ای بغل آیینه تن آغوش ها بگشادی ام

سنگ بودم مُردگی می رفت تا خاکم کند       با دمِ گُلسنگی ات دنیای دیگر دادی ام  

پیش آتش بازی چشمت، زمستان قصه ایست     از تو می گویند پیرانِ شبِ آبادی ام